Początek działania:

         I Festyn Parafialny – „TWÓJ SĄSIAD TWOIM BLIŹNIM” – 04.10.1998 r zorganizowany w dniu odpustu przy współdziałaniu z innymi formacjami i grupami. Festyn pozwolił nam zwrócić uwagę na to, że wszyscy przynależymy do społeczności parafialnej w której żyjemy i uczestniczymy. Liczyliśmy na to, że ta zmiana charakteru zewnętrznych form  odpustu będzie  bardziej godna i przystająca  treścią do idei , które niesie odpust a zarazem zgodna z duchem czasu kończącego się tysiąclecia. Odpust był naturalną okazją do prezentacji nowego stowarzyszenia w naszej parafii – Akcji Katolickiej, jak również  wydania pierwszego numeru „Parafialnika”,

w którym przedstawiliśmy nasz program działania na najbliższą przyszłość.

 

  • Program działania:

Zgodnie z charyzmatem stowarzyszenia nasz program działania kierujemy do wszystkich parafian licząc na wsparcie całej wspólnoty parafialnej, na włączenie się w realizację proponowanych zamierzeń  młodzieży, księży wikariuszy, Rady Duszpasterskiej i innych grup działających w naszej parafii.

Kierunki działania dla lepszego usystematyzowania podzieliliśmy na pięć przeplatających się wzajemnie spójnych zagadnień:

            pojednanie z Bogiem i braćmi w wierze,

            liturgia i modlitwa,

            formacja,

            problematyka społeczna,

            zadania organizacyjne.

Kalendarium  z kolei  stanowi uzupełnienie kierunków działania  i sytuuje  je w określonych miejscach i ramach czasowych.. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pewne stałe punkty kalendarza dotyczące organizacji spotkań Akcji Katolickiej w naszej parafii. Takie zaplanowane spotkania odbywają się w każdy

pierwszy czwartek miesiąca i każdy trzeci poniedziałek miesiąca.

W pierwsze czwartki zapraszamy na: adorację Najświętszego Sakramentu w czasie Godziny Świętej prowadzonej przez Arcybractwo Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa,

Mszę Św, wieczorną  odprawianą przez w intencji Akcji Katolickiej naszej parafii. Czytania liturgiczne w trakcie tej mszy sprawują członkowie naszego POAK-u.

            Po mszy św. Zarząd POAK odbywa swoje comiesięczne spotkanie. Mile widziani na tych zebraniach są parafianie pragnący włączyć się czynnie lub programowo w działania Akcji Katolickiej

 w naszej parafii..

W trzecie poniedziałki  natomiast zapraszamy po mszy św. wieczornej na otwarte zebrania ogólne POAK. Są one okazją do wspólnej pracy nad duchowością i formacją intelektualną poszczególnych członków i sympatyków Akcji Katolickiej. W części formacyjnej spotkań 

rozważamy zagadnienia dotyczące problematyki Nauki Społecznej Kościoła Katolickiego  czytamy Pismo Sw. oraz inne materiały formacyjne. Oczekujemy na konkretne sugestie odnośnie tematyki tych spotkań. Poszczególne tematy będziemy prezentować co miesiąc w  Parafialniku . Serdecznie zapraszamy wszystkich do szeroko pojętej współpracy !

            Inną propozycją formacji jest Dzień Skupienia AK, który organizujemy na przemian z sąsiednimi parafialnymi oddziałami w ALWERNI i LIBIĄŻU.  Spotkania te są zawsze  źródłem inspiracji, obszarem kształtowania duchowości oraz  przyczyniają się do wzrostu aktywności społecznej w szerszych kręgach wspólnoty parafialnej.

            Tradycyjnie na początku października czeka nas wspólna, integracyjna ze wszystkimi wspólnotami parafialnymi i grupami modlitewnymi organizacja festynu parafialnego będącego ważną częścią obchodów święta parafialnego Matki Bożej Różańcowej – święta całej parafii. Należy tu podkreślić szczególne zaangażowanie się w organizację obchodów tego święta wszystkich parafian. Serdecznie dziękujemy  i gorąco zachęcamy.

            Rok kalendarzowy kończymy na początku grudnia oczekiwaną jak zawsze przez dzieci

z naszej parafii wizytą św. Mikołaja.

            Nie zapominamy również o wydarzeniach ważnych i najważniejszych w życiu każdego katolika:

- codziennej modlitwie w intencjach powierzonych przez Ojca Świętego Apostolstwu-Modlitwy

- modlitwy rychłą beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II

- Rocznicy Śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II i włączeniu się w obchody Dnia Papieskiego

- rekolekcjach ( wielkopostnych Rady Diak, misyjnych i bożonarodzeniowych)

- uroczystościach Triduum Paschalnego

- procesji ku czci św. Stanisława z Wawelu na Skałkę

- czynnym uczestnictwie w Nabożeństwach  Fatimskich w naszej parafii  

- uczczeniu Mszą Św. Patronki AK Archidiecezji Krakowskiej św. Jadwigi Królowej

- uroczystościach Chrystusa Króla Wszechświata – święcie patronalnym AK,

- uczestnictwie w pielgrzymkach

- obchodach narodowych i patriotycznych

            Jeśli po przeczytaniu powyższego tekstu czujesz wewnętrzną potrzebę włączenia się w realizację propozycji Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej – przyjdź do nas. Jeśli chcesz, możesz również włączyć się w redagowanie „Parafialnika”, oraz napisać co sądzisz i jak widzisz działalność Akcji Katolickiej w naszej parafii. Tą drogą możesz dołączyć do tego wielkiego wspólnego dzieła. Możesz również pomóc w społecznej pracy w bibliotece.

Czekamy inne nowatorskie pomysły ? Czekamy na Ciebie!  Króluj nam Chryste !

 

                                                                                                                      Ryszard Wroński

  • Pro memoriam

Z naszego grona Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odeszło już 5 osób.

Jadwiga Gross (27.07.1942 – 19.09.2008) – członek założyciel POAK, wielokrotny członek Zarządu POAK, członek zespołu redakcyjnego „Parafialnika”, inicjatorka i organizatorka wielu przedsięwzięć.

Stanisław Rejdych (09.03.1940 – 29.09.2007) – członek założyciel POAK

Uczestniczył w organizacji Festynów Parafialnych w latach 1998-2000. Przez ostatnie 7 lat przed śmiercią złożony ciężką chorobą.

Ludwik Kruk(09.04.1940-17.07.2004) – w Akcji Katolickiej od roku 2000

Gorliwy uczestnik i organizator spotkań formacyjnych. Uczestniczył w organizacji Festynów Parafialnych w latach 2000-2003.

Marian Igieliński (15.09.1934-19.04.2001) – członek założyciel POAK.

Uczestniczył w organizacji Festynów Parafialnych w latach 1998-2000.

Anna Wrońska (11.09.1947-22.12.1999)– członek założyciel POAK.

Uczestniczył w organizacji Festynów Parafialnych w latach 1998-1999.

            Wspominajmy Ich czasem w modlitwie nie tylko z okazji Wszystkich Świętych. Wierzymy w świętych obcowanie....

            Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie a Światłość Wiekuista niechaj Im świeci na wieki wieków. Amen !

Historia powstania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie.

Na wniosek ks. Proboszcza Wojciecha Bryi z dnia 19.01.2008 roku skierowanego do Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego Metropolity Krakowskiego, został powołany i zarejestrowany 20 lutego 1998 roku nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Matki Bożej Różańcowej jako szósty w diecezji / 06 POAK/.

 Powołanie nastąpiło w porozumieniu z księdzem Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej Józefem Jakubiec. Członkowie założyciele otrzymali status członka zwyczajnego Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej i zostali zobowiązani do przeprowadzenia Walnego Zebrania i wyboru kandydata na prezesa i członków Zarządu .

A oto lista członków założycieli:

Irena Borkowska,

Marian Imieliński      

Anna Kossakowska,

Stanisław Jarzęcki,

Barbara Romanowska,

Jadwiga Gross                

Krzysztof Kłos,

Jadwiga Krzyworączka,

Stanisław Rejdych         

Jadwiga Morawiec,

Ryszard Romanowski,

Anna Wrońska,

Ryszard Wroński

         W dniu 23.04.1998 roku członkowie założyciele wybrali ze swego grona 5-cio osobowy Zarząd oraz 3  kandydatów na prezesa. 13 maja 1998 roku Ks. Kardynał Franciszek Macharski mianował Księdza Proboszcza Wojciecha Bryję Parafialnym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej a Ryszarda Wrońskiego Prezesem Zarządu POAK w parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie. Zarząd Parafialnego Oddziału I kadencji działał w następującym składzie:

         1. Ryszard Wroński – Prezes,

            2. Jadwiga Gross – Wiceprezes,

            3. Stanisław Jarzęcki – Wiceprezes,

            4. Jadwiga Krzyworączka – Sekretarz,

            5. Anna Kossakowska – Skarbnik

 

  • Historia odrodzenia Akcji Katolickiej

W okresie międzywojennym Akcja Katolicka była w Polsce liczną i aktywną organizacją katolików świeckich. Po wojnie Akcja Katolicka została rozwiązana a jej obiekty upaństwowiono.

W 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej

 i zwrócił się do polskich biskupów z apelem:

 „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.

Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską.

  • Główne cele Akcji Katolickiej:

Akcja Katolicka jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła

Zgodnie z charyzmatem Stowarzyszenia terenem jego działalności jest parafia, diecezja, Kościół lokalny. Członkowie Akcji Katolickiej we współpracy z hierarchią włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne. Akcja uaktywnia licznych świeckich w budowaniu Kościoła Chrystusowego i realizacji jego misji apostolskiej, wskutek czego mogą oni „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi".

  Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;

2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;

3) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;

4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;

5) kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Powołanie do apostolstwa otrzymaliśmy bowiem wszyscy na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania.

  • Struktury Akcji Katolickiej tworzą:

1) Krajowy Instytut Akcji Katolickiej

2) Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej,

3) Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej

  • Najważniejsze założenia statutowe Akcji Katolickiej

Członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia.

Przyjęcie do Akcji Katolickiej poprzedza odbycie rocznego stażu kandydackiego, który w uzasadnionych przypadkach może być skrócony. Wymóg tego stażu nie dotyczy osób, które bezpośrednio przed złożeniem deklaracji były członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, przynajmniej przez okres jednego roku.

  Osoby sprawujące funkcje w statutowych organach wykonawczych Akcji Katolickiej, nie mogą jednocześnie sprawować kierowniczych stanowisk w partiach politycznych. Członkowie Akcji Katolickiej mogą należeć do partii lub organizacji, które nie sprzeciwiają się wartościom chrześcijańskim i nauczaniu Kościoła.

Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej powołuje uchwałą Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.